Vereniging en leden

De Vereniging & haar leden

Nadat het project in juni 2009 gestart was met een kleine groep mensen is in oktober 2009 besloten een vereniging statutair op te richten. Dit is gedaan onder de naam ‘Vereniging Meergeneratie Woonproject Nijmegen’, afgekort tot MWN. De naam is een voorlopige werknaam. In een later stadium, bij de realisatie van de woningen, zal een passende naam gezocht worden.
Kik hier voor de statuten van de vereniging.

De vereniging kent een Initiatief Bestuur (IB) bestaande uit maximaal 5 leden.
De IB draagt zorg voor het organiseren van de bijeenkomsten van de leden, het onderhouden van de externe contacten, de financiën en het organiseren van activiteiten.
De Initiatief Bestuur komt minstens elke 2 weken bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt.
De vereniging kent leden. Aan deze leden worden een inschrijfgeld en een maandelijkse bijdrage gevraagd. Dit gebeurt naar draagkracht. Deze gelden worden aangewend ter dekking van de kosten die gemaakt moeten voor zaken als zaalhuur, bijdrage aan een rondleiding, maken van een brochure, bouw en onderhoud van de website, kosten in verband met inschakeling externen, e.d..

Na een periode van minimaal 6 maanden actief zijn kunnen leden de status ‘aspirant bewoner’ krijgen. Dit is een tussenfase op weg naar het bewonerschap. De aspirant bewoner heeft voor zichzelf besloten om in MWN te willen gaan wonen en gaat bijdragen aan de begeleidingskosten van het project. Dit is een eenmalige bijdrage, variërend in hoogte (min € 250) afhankelijk van inkomen.

Elke Aspirant Bewoner kan zichzelf vervolgens voordragen als Bewoner. Indien hier vanuit de al aanwezige bewoners geen bezwaar tegen bestaat, komt de bewoner in aanmerking voor een woning van zijn/haar keuze.

Reageren is niet mogelijk