De vier pijlers

Onze woongemeenschap kent vier pijlers. Het vertrekpunt (zie ook geschiedenis) is voor de initiatiefnemers de ervaring van gedeelde stilte, de ervaring van het gemeenschappelijk mediteren. Daarbij gaat het erom om ruimte te scheppen waarin een ieder zijn/haar verborgen hoop en vrees kan neerleggen en waarin je afstand kunt doen van elke fixatie. Door het ‘niets doen’ kan in die stille ruimte iets nieuws worden geboren. Door de afwezigheid van de fixatie kan men elkaar in het dagelijks leven telkenmale opnieuw ontmoeten. Van hieruit vindt op een natuurlijke wijze gemeenschapsvorming plaats.

Vanuit de beoefening van meditatie kan ook een visie ontstaan waarin er een basale behoefte aan eenvoud en puurheid is, ook ten aanzien van de ons omringende omgeving. Dit krijgt vorm in het kiezen voor een zo duurzaam mogelijke invulling van de woon- en leefomgeving. En ook in de keuze voor minder privé-ruimte en -bezit en meer gemeenschappelijk.

Het generatie-overkoepelende aspect ontstond vanuit de wens om het isolement en de vereenzaming – waarin de verschillende leeftijdsgroepen en leefvormen lijken te verkeren – ruimte te creëren voor nieuwe contacten en nieuwe vormen van verbondenheid. Er kan meer verwantschap en nabijheid ontstaan tussen mensen dan wellicht binnen de bestaande familieverbanden.

Het woonproject wil nadrukkelijk ook openstaan voor mensen uit de omgeving. De mensen die deelnemen aan dit project besteden een gedeelte van hun beschikbare tijd aan het met elkaar wonen en leven.

Deze woonvorm is een dynamisch en toekomstwijzend model voor samen leven en wonen, waarin de onderlinge betrokkenheid kan groeien en de druk op de kosten voor bv. ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang kan worden beperkt. Tevens kan door het bieden van faciliteiten als een stilteruimte en een distributiepunt van biologische produkten een gezondheidsbevorderende impuls gegeven worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.