inventarisatie van woonwensen

Inventarisatie woonwensen

Gedurende een aantal bijeenkomsten onder leiding van Bouwen met Mensen zijn de woonwensen van de aanwezige leden geïnventariseerd. Hierbij zijn diverse creatieve werkvormen gehanteerd zoals het maken van een kijkdoos, huisontwerpen en tekeningen. Daarnaast is een enquête gehouden waaruit aanvullende informatie kon worden gedestilleerd.

Na een aantal malen alles nog eens nagelopen te hebben zijn de volgende globale woonwensen tot stand gekomen:

Basis

Woongemeenschap Eikpunt (een vereniging met 45 leden en ruim honderd vrienden/participanten/belangstellenden) omvat onder meer het creëren van een woonbuurt van een demografisch gevarieerde groep (alle leeftijden en samenlevingsvormen zijn vertegenwoordigd), waarin de bewoners een sterke onderlinge sociale samenhang realiseren. Hierin zorgen de mensen voor elkaar en de omgeving.
Het streven naar optimaal duurzaam gebouwde woningen en een natuurlijk ingerichte, zo groen mogelijke, leefomgeving vormen het ecologische uitgangspunt van het project. Verder willen de bewoners met elkaar een aandachtige en vredige wijze van leven in de praktijk brengen. Een stiltecentrum vormt daarvan het tastbare middelpunt.
Kenmerkend is dat bewoners van dit initiatief een deel van hun tijd aan de gemeenschap schenken. Hierdoor ontstaat een duurzamere gemeenschap dan gebruikelijk en kunnen mensen met beperkingen of ziekten langere tijd in hun huis blijven wonen dan in traditionele omgevingen.

Gedacht kan worden aan zorg voor mensen met een handicap, zorg van alleenstaanden en ouderen, maar ook zorgen voor kinderen, als de ouders aan het werk zijn.

Ruimtebehoefte

Het aantal gewenste wooneenheden wordt geschat op circa 50. Een kleiner aantal is kwetsbaar en doet afbreuk aan de doelstellingen van het Woongemeenschap Eikpunt. Bovendien dienen de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen door het gehele project gedragen te kunnen worden. Een groter aantal huishoudens wordt met deze doelstellingen moeilijker te besturen en te realiseren.

De huidige behoefte inventarisatie aan typen woningen en bijbehorende netto oppervlakten staat in het ruimtelijk Programma van Eisen in tekst en cijfers.

Overige informatie

De inschatting is dat hiervoor ruim 1 ha bouwgrond nodig is. Dit is inclusief ruimte voor parkeren van auto’s en fietsen, die aan de buitenzijde van het terrein worden voorzien.
Voor de bebouwing wordt gedacht aan vernieuwende, ecologische en bij voorkeur energie-neutrale bouw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nieuwe bouwprocessen en bouwwijzen die volgens deze wijze én betaalbaar én haalbaar is (niet in de laatste plaats vanwege de ‘statiegeld’ stimulering van de gemeente op dit vlak).

Naast bebouwing streven we nog naar de volgende randvoorwaarden/voorzieningen:

  1. Ruimte voor ecologisch tuinieren in de vorm van een gemeenschappelijke moestuin
  2. Ruimte voor ecologisch waterbeheer
  3. Een ruimte die dienst doet als distributiepunt voor ecologische voeding (bv. Een VOKO)
  4. Maximaal 10 fietsminuten van primaire voorzieningen
  5. Maximaal 15 reisminuten van centrum Nijmegen
  6. Rustige omgeving met veel ruimte voor groen
  7. Rolstoel-toegankelijk terrein
  8. Woningen bij voorkeur levensloopbestendig: alle toegankelijk voor gehandicapten en enkelen in bijzondere mate geschikt voor (fysiek) gehandicapten (rolstoel)
  9. Laagdrempelige interactiemogelijkheden met de omgeving

 

footer

Reacties zijn gesloten.