Vereniging en leden

De Vereniging & haar leden

Nadat het project in juni 2009 gestart was met een kleine groep mensen is in oktober 2009 besloten een vereniging op te richten. Dit is gedaan onder de naam ‘Vereniging Meergeneratie Woonproject Nijmegen’, afgekort tot MWN.
Nog vóór de oplevering van de woningen in december 2015 is de naam van de vereniging veranderd in Woonvereniging Eikpunt (afgekort: WVE).

Kik hier voor de statuten van de vereniging.
Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor het organiseren van de algemene ledenvergaderingen – de ALV’s – , het onderhouden van de externe contacten, en voor de financiën. Verder stimuleert zij het organiseren van activiteiten door de diverse werkgroepen.
Het bestuur komt minstens één keer per maand bij elkaar. Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt.

Aan de leden van de vereniging – al of niet bewoner – wordt inschrijfgeld en een maandelijkse bijdrage gevraagd. Dit gebeurt naar draagkracht.
De bewoners dragen daarnaast via de servicekosten bij aan het onderhoud, verwarming en voorzieningen in de diverse gemeenschappelijke ruimten.
Deze gelden worden aangewend ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de gemeenschap zoals het onderhoud van het groen, van de paden, en de verzorging van de gemeenschappelijke ruimten, waar onder de stilteruimte. Ook zaken als de website, diverse projecten, zoals speeltoestellen, fietsenstallingen en grondwaterpompen, alsook kosten in verband met inschakeling van externe begeleiding worden in de begroting meegenomen.

 

 

Reacties zijn gesloten.